Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:24, 8.05.2021 r.

Uchwały dotyczące wykonywania zawodu ważne tylko do 22 marca

W sprawozdaniach z badania podpisywanych od 22 marca 2018 r. do czasu zatwierdzenia przez KNA nowych uchwał KRBR należy pomijać informacje na temat standardów zawodowych.

21 marca 2018

Zgodnie z art. 294 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z dniem 22 marca 2018 r. przestają obowiązywać dotychczasowe uchwały podjęte w trybie poprzednio obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach, dotyczące:

  • krajowych standardów rewizji finansowej,
  • zasad wewnętrznej kontroli jakości,
  • zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Ponieważ planowane na 21 marca posiedzenie KNA zostało odwołane, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego („KNA”) nowych uchwał podjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”) do usług świadczonych przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów stosuje się wymogi ustawy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

W sprawozdaniach z badania podpisywanych od dnia 22 marca 2018 r. do czasu zatwierdzenia przez KNA nowych uchwał KRBR należy pomijać wskazania numerów uchwał odnoszących się do standardów zawodowych.

W związku z powyższym, w sprawozdaniach z badania (przykłady stanowiące załączniki do uchwały nr 1553/33/2017 KRBR z dnia 21 listopada 2017 r.) należy pominąć punkt 2 w sekcji „Odpowiedzialność biegłego rewidenta”. Akapit ten będzie miał następujące brzmienie:


1. W przypadku sprawozdań z badania sporządzanych dla jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego:

„Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
2) ……………………………………………………”

2. W przypadku sprawozdań z badania sporządzanych dla jednostek będących jednostkami zainteresowania publicznego:

„Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014”),
3) ……………………”

O zatwierdzeniu nowych uchwał KRBR przez KNA poinformujemy niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej PIBR oraz poczty elektronicznej.

W dniu 23 marca zamieściliśmy kolejny komunikat tej sprawie, pt Przejściowe zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług po 22 marca

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl