Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Krzysztof Burnos

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Ewa Sowińska

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Barbara Misterska-Dragan

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Małgorzata Janusz

Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Hanna Sztuczyńska

Skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (od 14.02.2018 r. Do tego dnia w składzie KRBR jako jej członek)

Jolanta Gałuszka

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (od 14.02.2018 r. Do tego dnia w składzie KRBR jako jej Skarbnik)

Marek Błaszczak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Henryk Dąbrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Henryk Drewniak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Monika Kaczorek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Andrzej Karpiak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Adam Kęsik

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jan Letkiewicz

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Maciej Ostrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Kompetencje KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.

Do kompetencji KRBR należy szczególności:
 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,
 • ustanawianie w formie uchwał zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:
  • krajowych standardów rewizji finansowej,
  • zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
  • regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,
  • zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, a także zakresu tematycznego oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz zasad uzyskiwania uprawnień do jego przeprowadzania,
  • regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej (w porozumieniu z Komisją),
  • ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, określającego miejsce i termin przeprowadzania egzaminów, a także egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej oraz osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskane w państwie trzecim,
  • szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, uwzględniającego dziedziny o których mowa w ustawie,
  • wysokości opłat za poszczególne egzaminy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej,
  • trybu powoływania egzaminatorów oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia,
  • warunków udzielania zwolnień z egzaminów kandydatom na biegłego rewidenta, którzy zdali egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne oraz którzy posiadają uprawnienia inspektora kontroli skarbowej,
  • zasad dokumentowania praktyk i aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów,
  • zakresu trybu i zasad innych działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,
 • podejmowanie uchwał o wpisie i skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie rejestru i listy,
 • wydawanie legitymacji biegłego rewidenta,
 • określanie wysokości opłat z tytułu wpisu na listę,
 • określanie wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru wnoszonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz zasad ich podziału,
 • określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów,
 • ustalanie kryteriów oraz nadawanie uprawnień dla jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego KIBR i sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych regionalnych oddziałów KIBR,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych z dziedziny prawa gospodarczego,
 • podejmowanie uchwał o nakładaniu na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej i o zakazie wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od 6 miesięcy do lat 3, w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania KIBR.

Prezes KRBR

Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wybierają delegaci Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Prezes KRBR:
 • reprezentuje KRBR wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,
 • kieruje pracami KRBR,
 • podpisuje uchwały i postanowienia KRBR,
 • wypełnia obowiązki kierownika jednostki,
 • podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością KIBR,
 • wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem KIBR.

W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków. Krajowa Rada  wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym:

 • dwóch zastępców prezesa,
 • sekretarza,
 • skarbnika.

Dokumenty KRBR

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl