Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:02, 23.05.2024 r.

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

22 sierpnia 2019 r.

W dniu 21 sierpnia opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1571. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 września br.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1571/1


Prezydent RP podpisał Ustawę

2 sierpnia 2019 r.

1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz informację.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biegłych rewidentach

22 lipca 2019 r.

Posłowie przyjęli część poprawek Senatu, w tym wydłużenie okresu przygotowawczego dla firm audytorskich do 31 sierpnia 2020 r.

Jednym z punktów porządku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu w dniu 19 lipca 2019 r. przed przerwą wakacyjną było sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Posłowie zadecydowali m.in. o przyjęciu senackiej poprawki dotyczącej wydłużenia terminu dostosowania się firm audytorskich do nowej regulacji. Na przekształcenie organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentacji firmy będą miały czas do 31 sierpnia 2020 r.

Ustawa zostanie teraz przez Marszałka Sejmu przesłana Prezydentowi RP. Jeśli Prezydent zdecyduje się ją podpisać, wejdzie w życie dwa tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Opis procesu legislacyjnego, w tym aktualna treść ustawy dostępny jest tutaj.

Nowelizacja ustawy wyszła z Senatu

15 lipca 2019 r.

12 lipca 2019 r. Senat przyjął wraz z poprawkami nowelizację ustawy.

Senatorowie wprowadzili głównie poprawki o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjnym. Senat przyjął też poprawkę wydłużającą do 31 sierpnia 2020 r. termin dostosowania się przez firmy audytorskie do nowych wymogów (wcześniejszy zapis określał ten termin na 30 kwietnia 2020 r.).

W dalszej kolejności w dniu 17 lipca br. w Sejmie RP planowane jest sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy.

Nowelizacja uobr w Senacie

11 lipca 2019 r.

Firmy audytorskie zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian w ustawie o biegłych rewidentach.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych we wtorek 9 lipca br. senatorowie poparli m.in. poprawkę, która przesunie termin przystosowania przez firmy audytorskie organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentacji do nowych wymogów na 31 sierpnia 2020 r. Dotychczas firmy miały mieć na to czas do końca kwietnia 2020 r. Wydłużenie okresu przejściowego było jednym z ważnych postulatów zgłaszanych przez PIBR podczas konsultacji projektu.

Senat zdecydował o odesłaniu projektu ustawy do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która zbiera się w dniu jutrzejszym. Jednocześnie w dniu jutrzejszym planowane jest rozpatrzenie ustawy przez Senat.


Sejm przyjął ustawę nowelizującą uobr

5 lipca 2019 r.

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach został 4 lipca przyjęty przez Sejm.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym po trzech czytaniach i zmianach wprowadzonych przez Komisję Finansów Publicznych został uchwalony przez Sejm. Ustawa zakłada przede wszystkim powstanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – nowej instytucji, która przejmie funkcje nadzorcze od KNA i KKN.

Ustawa trafi teraz do Senatu.


Nowelizacja ustawy w Komisji Finansów Publicznych

1 lipca 2019 r.

Projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach był tematem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Projekt zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... (druk nr 3481) po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu 12 czerwca 2019 r. został skierowany do prac w ramach sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Poświęcone projektowi posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca 2019 r. Samorząd biegłych rewidentów reprezentowali na nim Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR, Monika Kaczorek, zastępca prezesa KRBR, oraz członkowie KRBR Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Mirosław Szmigielski. Przedstawiciele PIBR przekazali stanowisko samorządu, występując przede wszystkim w obronie mniejszych firm audytorskich. Wskazali na główne zagrożenia i słabości projektu, argumentując m.in., że:

  • bezpośredni nadzór publiczny powinien być skupiony na firmach wykonujących usługi dla JZP, w przypadku pozostałych efektywniejszy będzie pośredni nadzór poprzez organy samorządu;
  • nowelizacja zaszkodzi przede wszystkim polskim małym i średnim firmom audytorskim, z których część może nie unieść nowych obciążeń wynikających z restrykcyjnych zapisów ustawy;
  • objęcie nadzorem i opłatami także usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów stawia firmy audytorskie w sytuacji nierównej konkurencji z innymi podmiotami wykonującymi te usługi;
  • niezależnie od powyższych zastrzeżeń, przewidziany w nowelizacji okres przejściowy jest zbyt krótki.

Na wniosek przewodniczącego Komisji do projektu wprowadzono kilka poprawek, dotyczących kompetencji osób prowadzących kontrole. Przedstawiciele PIBR krytycznie odnieśli się do tych poprawek, które obniżają znacznie wymogi kompetencyjne wobec osób kontrolujących badania nie-JZP i inne usługi.

Porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu (3 lipca 2019) zostanie być może uzupełniony o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych na temat projektu zmiany ustawy.

Zapis posiedzenia Sejmu z 12 czerwca 2019 r. znajduje się tutaj (plik PDF, str. 107 do 114).

Zapis transmisji obrad Komisji Finansów Publicznych z 26 czerwca 2019 r. jest udostępniany tutaj.


Pierwsze czytanie projektu ustawy 12 czerwca br. Powołano Pełnomocnika MF ds. PANA

4 czerwca 2019 r.

Na stronie internetowej Sejmu RP poinformowano, że w dniu 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmu RP odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach... (druk otrzymał nr 3481).

W dniu 3 czerwca br. Justyna Adamczyk, członek KNA oraz zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów i Główny Księgowy Budżetu Państwa została wyznaczona na Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Do jej zadań należeć będą działania przygotowawcze i organizacyjne, które umożliwią rozpoczęcie wykonywania zadań przez PANA od 1 stycznia 2020 r. Więcej informacji tutaj.

Projekt zmiany UoBR w Parlamencie

31 maja 2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentów trafił do Sejmu RP

Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekt ustawy do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych (ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia). W porównaniu z ostatnio prezentowanym projektem zwracamy uwagę, iż obecnie przewiduje się, że firmy audytorskie będą miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów ustawy do końca kwietnia 2020 r. (a nie - jak dotychczas - do końca stycznia 2020 r.).

Z informacjami na temat etapów prac nad zmianą ustawy można zapoznać się w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja UoBR przyjęta przez Rząd

15 maja 2019 r.

Na posiedzeniu we wtorek 14 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przedłożony przez Ministra Finansów. Kolejnym etapem będą prace parlamentarne.

Z informacjami na temat etapów prac nad zmianą ustawy można zapoznać się w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy

24 kwietnia 2019 r.

RCL poinformowało, że do projektu ustawy wpłynęły opinie oraz stanowiska z MSZ, RCL, Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz UOKiK.

Wśród ww. dokumentów zwracamy uwagę m.in. na:

- opinię Centrum Analiz Strategicznych KPRM, gdzie wskazano, iż "zasadne jest szersze przedstawienie powodów proponowanej regulacji, w szczególności wskazanie jakie są przesłanki konieczności szerszego kontrolowania działalności firm audytorskich, w tym w zakresie usług innych niż badanie ustawowe sprawozdań (przykładowo nadużycia dokonywane na tym rynku)" czy też "zasadne jest omówienie alternatywnych działań, jakie rozważał projektodawca w celu rozwiązania przedstawionego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany regulacji dotyczących PIBR",

- prośbę UOKiK "o wyjaśnienie czy proponowane w art. 1 pkt 25 projektu rozwiązania dot. zmiany maksymalnych stawek oraz podstaw, od których pobierane mają być opłaty z tytułu nadzoru nad firmami audytorskimi nie ograniczą konkurencji na rynku świadczenia usług w zakresie czynności rewizji finansowej oraz innych usług świadczonych przez firmy audytorskie (usługi atestacyjne i pokrewne). W szczególności budzi wątpliwości czy wzrost obciążeń finansowych nie wywrze negatywnego wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa".

Odpowiedzi Ministra Finansów na ww. uwagi, jak również wyciąg z protokołu ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów również dostępne są w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt zmiany ustawy po Komisji Prawniczej w RCL

15 kwietnia 2019 r.

RCL poinformowało o posiedzeniach Komisji Prawniczej w sprawie projektu zmiany ustawy.

W dniach 19-22, 26 i 27 marca 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji. W pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja wprowadziła do projektu szereg zmian i korekt. Z punktu widzenia biegłych rewidentów najbardziej istotne są dwie:

  • firmy audytorskie będą miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów do końca stycznia 2020 r. – a nie jak dotychczas w projekcie, w ciągu czterech miesięcy od wejścia nowelizacji w życie;
  • podczas Krajowego Zjazdu w 2019 r. zostaną wybrane osoby do Krajowej Komisji Nadzoru (bez zmian pozostała data likwidacji KKN - jest to 31 grudnia 2019 r.). Wcześniej projekt przewidywał wydłużenie obecnej kadencji KKN.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konieczność uwzględnienia wszystkich wprowadzonych zmian w uzasadnieniu do projektu.

Pełna treść dokumentu dostępna jest w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

DGP: „Czy rewolucja w audycie jest potrzebna? Jeszcze za wcześnie na diagnozy”

4 marca 2019 r.

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł Barbary Misterskiej-Dragan, wiceprezes KRBR, poświęcony projektowanej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

Autorka zauważa, że Ministerstwo Finansów wkrótce po ostatniej reformie audytu wdraża nową, radykalną zmianę nie czekając na możliwość diagnozy.  Jest za wcześnie, by stwierdzić, czy udało się zrealizować podstawowy cel reformy z 2017 r. – wzmocnienie publicznego nadzoru nad audytem. Nie da się jeszcze ocenić skuteczności kontroli badań rocznych sprawozdań finansowych przeprowadzonych pod rządami obowiązującej ustawy, Krajowy Sąd Dyscyplinarny nie miał zaś jeszcze okazji zastosować nowych przepisów przy wydawaniu wyroku.

Barbara Misterska-Dragan podkreśla, że przejęcie przez PANA całości zadań nadzorczych realizowanych obecnie przez KKN i odebranie samorządowi zdecydowanej większości spraw dyscyplinarnych trudno pogodzić z konstytucyjnym prawem do zrzeszania się w ramach samorządów zawodów zaufania publicznego. Jak przypomina, także Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna przy premierze wskazywały na wątpliwości konstytucyjne oraz niewystarczające uzasadnienie.

Wiceprezes KRBR przywołuje także inne zarzuty stawiane projektowi: pogłębienie niekorzystnych efektów ustawy z 2017 r. (np. zmniejszenie konkurencji na rynku audytorskim, zwłaszcza w sektorze badań JZP), spowodowanie znaczącego wzrostu kosztów audytu, wprowadzenie rażąco nierównego traktowania firm audytorskich i innych podmiotów świadczących usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów. Wyraża także obawy, czy PANA zdoła zmniejszyć ryzyko systemowe, skoro zajmować się miałaby firmami audytorskimi każdej wielkości.

Na koniec autorka przypomina postulaty samorządu: pozostawienie podziału na samorządowy i państwowy organ nadzorczy, z jednoczesnym rozszerzeniem kategorii JZP, a także wprowadzenie instytucji badania wspólnego. Rynek nie potrzebuje rewolucji w nadzorze nad audytorami, zwłaszcza bez rzetelnej diagnozy, podsumowuje Barbara Misterska-Dragan. Znacznie skuteczniejsze byłoby inne rozwiązanie: więcej podmiotów objętych audytem, a nie więcej formalnego nadzoru, przy zachowaniu podziału zadań między przyszłą PANA i samorządową KKN oraz bliskiej i skutecznej współpracy samorządu z organami publicznego nadzoru. To przyniosłoby faktyczne i praktycznie natychmiastowe wzmocnienie publicznego nadzoru nad audytem.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie podatkowym DGP.

Projekt zmiany ustawy w Komitecie Stałym Rady Ministrów

28 lutego 2019 r.

Projekt zmiany ustawy trafił w dniu 15 lutego 2019 r. do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W dokumencie przekazującym projekt nowelizacji zamieszczono również protokół rozbieżności z uzgodnień międzyresortowych, raport z konsultacji, opinię Rady Legislacyjnej wraz ze stanowiskiem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2019 r. oraz projekty aktów wykonawczych do ustawy.

Pełna treść dokumentu dostępna jest w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Może powstać luka w nadzorze nad biegłymi rewidentami

27 lutego 2019 r.

DGP ostrzega, że w razie wejścia w życie planowanej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przez pół roku nie będzie planowych kontroli badań sprawozdań finansowych innych podmiotów niż jednostki zainteresowania publicznego.

Kontrolami audytorów ma się zająć całkiem nowy organ – Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA). Ma ona przejąć kontrole badań sprawozdań finansowych, a także innych usług atestacyjnych. PANA ma powstać w miejsce działającej przy ministrze finansów Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) i samorządowej Krajowej Komisji Nadzoru. Teraz wszystkimi kontrolami – zarówno tymi prowadzonymi przez KNA, jak i przez KKN – miałaby zająć się PANA.

PANA ma powstać 1 stycznia 2020 r. Natomiast KKN ma w okresie przejściowym realizować i kończyć kontrole wynikające z planu kontroli zatwierdzonego na okres od lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Nie będzie już tworzyć kolejnego planu kontroli (na okres lipiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.). KKN nie będzie wszczynać nowych kontroli. To by oznaczało, że przez pół roku nie będzie planowych kontroli audytów sprawozdań finansowych innych podmiotów niż JZP. Resort zapewnia jednak, że luka w nadzorze nad firmami audytorskimi nie powstanie, bo będą kontrole doraźne. Będzie je prowadzić już nie KKN, tylko Komisja Nadzoru Audytowego.

Sceptyczny w tej sprawie jest Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jego zdaniem obawy o ciągłość działania nadzoru są jak najbardziej uzasadnione. Przypomina, że już podczas prac nad poprzednią reformą audytu powstała luka w nadzorze nad badaniami sprawozdań finansowych JZP. Wówczas trwała ona półtora roku. Wynikało to z tego, że europejska regulacja wyłączyła możliwość samorządowego nadzoru nad audytami w JZP w połowie 2016 r., a nowa ustawa przekazująca uprawnienia kontrolne KNA weszła w życie w czerwcu 2017 r. Natomiast pierwsze kontrole komisja przeprowadziła na przełomie 2017 i 2018 r.

Dlatego Krajowa Rada postuluje, żeby utrzymać samorządowy nadzór nad badaniami nie-JZP. Jak podkreśla Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes KRBR: – Samorządowy nadzór nad badaniami nie-JZP to dobrze funkcjonujący mechanizm. Zlikwidowanie KKN byłoby nie tylko drastycznym ograniczeniem kompetencji samorządu, ale przede wszystkim wyrzuceniem do kosza sprawnej instytucji wraz z całym jej doświadczeniem i wysiłkiem włożonym w jej działanie.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie podatkowym DGP.


Rzeczpospolita: “Nowa formuła pieczy nad działalnością audytorów”

31 stycznia 2019 r.

Rzeczpospolita opublikowała zapis debaty, w której wzięli udział przedstawiciele KRBR i KKN, MF oraz instytucji i organizacji będących interesariuszami audytu.

Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów stwierdziła, że do przeniesienia nadzoru nad wszystkimi firmami audytorskimi do nadzoru publicznego skłoniły regulatora wydarzenia na rynku kapitałowym w 2018 r., przede wszystkim sprawa GetBacku. Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zauważył jednak, że ustawodawca nie wskazał na niedostatki dotychczasowej regulacji. Można zatem odnieść wrażenie, że nowelizacja jest nerwowym działaniem, a nie efektem obiektywnej diagnozy sytuacji. Próba przerzucania winy za afery wyłącznie na biegłych rewidentów jest tego dowodem. Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR dodała, że choćby w ocenie skutków obecnej nowelizacji ustawy zwraca się uwagę, że potrzebne są co najmniej trzy lata, by dokonać jej oceny.

Równie krytyczne stanowisko wobec projektu zajął Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Przypomniał, że gdy zdarzały się głośne sprawy, na które regulator reagował emocjonalnie, reakcja bywała przestrzelona. Wydaje się, że tak jest i teraz. Sprawą GetBacku zajmuje się państwowa instytucja – Komisja Nadzoru Finansowego. Ona też nie wyjaśniła sprawy, więc nadzór nie zadziała szybciej tylko dlatego, że jest państwowy. Dlatego lepiej wyjaśnić i naprawić konkretne problemy związane z nadzorem samorządu niż zmieniać cały system. Zastrzeżenia do projektu zgłaszał także Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - szczególnie zaniepokoiło go wyłączenie prawa przedsiębiorców w stosunku do mniejszych firm audytorskich.

Potencjalne ryzyka związane z nowelizacją wskazywali również Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prezes  Burnos zwrócił na koniec uwagę na zagrożenia wynikające z zachwiania systemem nadzoru.

W debacie brali udział również Władysław Fałowski, przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru oraz Jacek Fotek, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Pełen tekst debaty znaleźć można w serwisie internetowym „Rzeczpospolitej”.


Rada Legislacyjna zaopiniowała projekt nowelizacji uobr

22 stycznia 2019 r.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów zaakceptowała projekt, zgłaszając jednak szereg zastrzeżeń i poprawek.

Rada Legislacyjna przywołując orzecznictwo konstytucyjne uznała, że regulator ma prawo zmieniać zakres kompetencji samorządów zawodowych. Jednocześnie Rada podkreśliła jednak, że konieczne jest uzupełnienie uzasadnienia do projektu ustawy o poszerzoną analizę adekwatności zastosowanych innych środków nadzoru publicznego w miejsce kompetencji odbieranych samorządowi zawodowemu biegłych rewidentów. Rada zgłosiła także wiele szczegółowych uwag i rekomendowała skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Pełna treść opinii RL dostępna jest w serwisie Rządowego Centrum Legislacji


DGP: "Nowy nadzór nad biegłymi rewidentami wynika z decyzji politycznej"

21 stycznia 2019 r.

DGP opublikowała zapis debaty z dnia 21 stycznia 2019 r. pomiędzy przedstawicielami PIBR, Ministerstwa Finansów i interesariuszy audytu.

Zdaniem Joanny Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, afera GetBack jest dowodem na to, że system wspólnego, samorządowo-publicznego nadzoru nie sprawdził się. Przedstawicielka MF zarzuciła także sądownictwu dyscyplinarnemu biegłych rewidentów opieszałość postępowań i pobłażliwość przy wymierzaniu kar.

Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zauważyła w odpowiedzi, że tak poważne zastrzeżenia do działań samorządu nie pojawiały się wcześniej, zaś dla skuteczności Sądu dyscyplinarnego wielkie znaczenie ma współpraca z KNA. Jej zdaniem projektu nowelizacji nie poprzedziła diagnoza skutków poprzedniej reformy, trudno zatem mówić o uzasadnionej zmianie. Proponuje ona, aby część nadzoru pozostawić w instytucjach samorządowych i jednocześnie rozszerzyć katalog jednostek zainteresowania publicznego. Barbara Misterska-Dragan wskazała także na wyzwanie, którym nowe wymogi staną się zwłaszcza dla małych i średnich firm audytorskich.

Potwierdziła to Monika Kaczorek, członkini KRBR, mówiąc o odchodzeniu młodych z zawodu biegłego rewidenta i o tym, że firmy audytorskie coraz więcej czasu zamiast poznawaniu istoty działalności klienta poświęcają obowiązkom dokumentacyjnym. Musiały także wchłonąć koszty poprzedniej reformy audytu, co staje się problemem, pomimo generalnego poparcia dla podnoszenia jakości audytu.

Projektowanie gruntownych zmian w wyniku sprawy GetBacku skrytykował Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ocenił, że to nerwowa reakcja bez analizy prawdziwych przyczyn nieprawidłowości, co może prowadzić do nadmiernej i nietrafionej regulacji. Wsparła go Monika Kaczorek, podkreślając, że składanie ciężaru odpowiedzialności jedynie na audytorów jest nietrafione, a za jakość informacji finansowych odpowiadają przede wszystkim zarządy. Z kolei Jacek Fotek, wiceprezes GPW, stwierdził, że projekt proponuje zmiany w dobrym kierunku, rozszerzając ostrzejsze wymogi także na podmioty spoza rynku publicznego.

Całość debaty dostępna jest w płatnym serwisie DGP.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wspiera stanowisko PIBR

14 stycznia 2019 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poparł postulaty PIBR dotyczące projektowanych zmian w ustawie. ZPP zwraca uwagę, że tak daleko idące zmiany, przeprowadzane w ciągu tak krótkiego czasu od ostatniej dużej nowelizacji ustawy, rugujące z przestrzeni nadzoru nad firmami audytorskimi samorząd, stanowią krok w złą stronę, i zaapelował, by w ramach nowego systemu uwzględnić rolę PIBR.

ZPP zwrócił m.in. uwagę, że nie upłynął wystarczający czas od wdrożenia obowiązujących regulacji, który pozwoliłby na jednoznaczną ocenę skuteczności przeprowadzanych na podstawie ustawy kontroli. Dodatkowo wskazał, iż istnieje niebezpieczeństwo, że firmy audytorskie niebadające jednostek zainteresowania publicznego będą zmuszone do uiszczania wyższych opłat z tytułu nadzoru, co istotnie wpłynie na wzrost kosztów prowadzenia ich działalności.

ZPP podkreślił, iż projektowane zmiany doprowadzą do pozbawienia PIBR faktycznych kompetencji w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi, a tam, gdzie branże są w stanie rozwiązywać swoje problemy w drodze samoregulacji, czy też za pomocą skutecznego samorządu zawodowego, tam instytucje publiczne nie powinny poszerzać zakresu swoich kompetencji. 

Pełny tekst stanowiska ZPP znajduje się tutaj.


Firmy audytorskie popierają postulaty samorządu

17 grudnia 2018 r.

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach zawiera wiele niepokojących rozwiązań. Jednym z najważniejszych jest zlikwidowanie Krajowej Komisji Nadzoru, a także radykalne ograniczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego. Wdrożenie tej regulacji byłoby niekonstytucyjnym zmniejszeniem kompetencji samorządu zawodowego z negatywnymi skutkami dla większości firm audytorskich, indywidualnych biegłych rewidentów, a także podmiotów badanych. Nadzór straci funkcję prewencyjną, wzrosną koszty audytu, a firmy audytorskie świadczące usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów będą działały w warunkach nierównej konkurencji z innymi podmiotami.

W tym kluczowym momencie ważne jest, aby środowisko biegłych rewidentów pokazało swoją jedność i zdecydowanie. To zadanie organów samorządu, ale także firm audytorskich. Dlatego zwracamy się do Państwa o poparcie najważniejszych postulatów samorządu poprzez odesłanie zgody na adres mailowy: listdosrodowiska@pibr.org.pl.

Pełny tekst zgłoszonych postulatów znajdą Państwo po zalogowaniu na panel FA lub BR.

Firmom audytorskim, które już wyraziły poparcie bardzo dziękujemy.

Radykalne zmiany są nieuzasadnione

13 grudnia 2018 r.

Mamy nadzieję, że uwagi zgłoszone przez Rządowe Centrum Legislacji nieco zastopują tempo prac nad nowelizacją – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Prezes ocenia projekt nowelizacji jednoznacznie negatywnie: „Podobnie jak RCL uważamy, że propozycja uderza w fundamenty samorządności”. Podkreśla także, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tak radykalnych zmian, a dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych, na które powołuje się Ministerstwo Finansów, są nietrafionym argumentem: postępowania oparte były na uchylonych już przepisach, a sprawy dotyczyły w większości osób niewykonujących zawodu, a zatem pozostawały bez wpływu na jakość badań. Warto też zwrócić uwagę, przypomina Krzysztof Burnos, że w uzasadnieniu MF nie znalazła się negatywna ocena rdzenia systemu kontroli jakości – Krajowej Komisji Nadzoru. Nie ma więc powodu, by zastępować ją nowo powstałą instytucją publiczną.

Prezes KRBR wskazuje również na nierówne traktowanie firm audytorskich, wynikające z objęcia nadzorem i opłatą także usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów. „Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę, tworząc nierówną konkurencję” - podsumowuje K. Burnos.

W wywiadzie krótko zaprezentowane są także postulaty samorządu dotyczące rozszerzenia kategorii JZP oraz upowszechnienia badania wspólnego. Zdaniem PIBR to drugie rozwiązanie zwiększyłoby niezależność audytora, a także jakość badania. Byłoby także odpowiedzią na wynikający z krótkiego okresu rotacji i restrykcyjnego zakazu świadczenia usług dodatkowych problem z dostępnością audytorów, którzy mogliby obsługiwać największe podmioty.

Całość wywiadu dostępna jest na stronach Rzeczpospolitej.


Upaństwowienie nadzoru nad audytem wbrew konstytucji

6 grudnia 2018 r.

Ministerialne plany zmniejszenia kompetencji samorządu krytykuje nawet Rządowe Centrum Legislacji, donosi Rzeczpospolita.

Dziennik zauważa, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia ustawowych kompetencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów spotkały się ze sprzeciwem, i to nie tylko samych audytorów. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie do MF wskazuje na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego uznające samorząd zawodowy za jedną z form decentralizacji administracji publicznej, i zarzuca resortowi, że ograniczenie kompetencji PIBR zostało niedostatecznie uzasadnione. RCL wytyka także liczne luki i niejasności w treści projektu – choćby zbyt ogólnie określone zadania PANA.

Rzeczpospolita przywołuje także opinię Konfederacji Lewiatan, która skrytykowała obliczanie opłaty z tytułu nadzoru od przychodów ze wszystkich usług, nie tylko z badania sprawozdań finansowych. Lewiatan wskazuje, że firmy audytorskie nie będą mogły w prosty sposób przerzucić tych opłat na swoich klientów.

Autor przedstawia także stanowisko samorządu, który proponuje, by wyłączyć z nadzoru usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów. PIBR zauważa, że takimi usługami zajmują się też inne osoby (prawnicy, doradcy podatkowi itd.). Objęcie nadzorem (i opłatami z tego tytułu) wyłącznie biegłych rewidentów tworzyłoby zatem sytuację nierównego traktowania różnych podmiotów wykonujących na rynku podobne usługi.

Artykułowi towarzyszy komentarz Józefa Króla, przewodniczącego KSD, który wyraża bardzo poważne wątpliwości, czy pozbawienie samorządu zawodowego funkcji nadzorczych jest zgodne z zapisami konstytucji. Zauważa także, że statystyki przytoczone w uzasadnieniu projektu dotyczą postępowań prowadzonych na podstawie uchylonej już ustawy.

Cały tekst dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.


Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi do projektu nowelizacji UoBR

5 grudnia 2018 r.

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

W pierwszym rzędzie zwraca uwagę, że projekt ingeruje w zagwarantowaną konstytucyjnie samodzielność samorządu zawodowego biegłych rewidentów. RCL, powołując się m.in. na orzecznictwo TK, podkreśla, że daleko idące ograniczenie kompetencji członków samorządu we wskazanym w uzasadnieniu celu wzmocnienia nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich wymaga pogłębionego uzasadnienia proporcjonalności przyjętych rozwiązań – a przedstawione w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych nie są wystarczającym uzasadnieniem.

RCL wskazuje również na niejasność założenia przez projektodawcę osiągnięcia celu w postaci wzmocnienia nadzoru publicznego, wskazując na ryzyko związane z okresem przejściowym – gdzie zakłada się start nowego organu z początkiem roku 2020, ale wcześniej uchyla się już możliwość prowadzenia nowych kontroli przez KKN. RCL przygląda się także instancyjności postępowania administracyjnego po utworzeniu PANA, zmianie trybu nakładania kar w postępowaniu dyscyplinarnym czy finansowaniu nowej instytucji. RCL w swojej opinii zgłasza także wiele innych szczegółowych zastrzeżeń.

Cały tekst dostępny jest na stronie RCL.

RCL publikuje stanowiska do projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach

30 listopada 2018 r.

W dniu 30 listopada br. RCL opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowisk.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony RCL, na której jest publikowany aktualny status prac nad zmianą ustawy.


Uzupełnienie stanowiska PIBR do projektu nowelizacji ustawy

27 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów uzupełnienie swojego stanowiska w sprawie  nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

KRBR zaproponowała odstąpienie od wymogu sporządzania w języku polskim dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości, dokumentacji klienta oraz akt badania, wskazując jednocześnie, iż w przypadku dokumentacji klienta oraz akt badania przepis mógłby przewidywać na obowiązek zapewnienia pisemnego tłumaczenia na język polski wyłącznie w sytuacjach:

  • gdy w trakcie inspekcji na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne danego dokumentu,
  • w których dokument lub określona grupa dokumentów stanowiłaby dowód w postępowaniu dowodowym.

Samorząd wskazuje, iż obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z dotychczasowych wymogów i praktyki, wzmocniony obowiązującym od 2017 r. art. 50 ustawy, służy firmie audytorskiej w celu zapewnienia świadczenia usług atestacyjnych wysokiej jakości. To firma audytorska korzysta z tego systemu i jego forma oraz język powinien uwzględniać potrzeby firmy audytorskiej w tym zakresie oraz wymagania klientów, na rzecz których świadczy usługi profesjonalne.

Dodatkowo wskazano, iż obowiązek utrzymywania dokumentacji klienta w języku polskim również w odniesieniu do usług atestacyjnych  innych niż badanie oraz usług pokrewnych stanowić będzie kolejne obciążenie kosztowe po stronie firm audytorskich, ponoszone bez uzasadnienia.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.

Samorząd o projekcie nowelizacji ustawy

14 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

KRBR za kluczową kwestię uznaje zmniejszanie ryzyka związanego z działalnością jednostek o znaczeniu systemowym dla państwa, jak również firm audytorskich, które na rzecz tych jednostek wykonywały jakąkolwiek czynność rewizji finansowej. Jednocześnie podkreśla zaś, że dla właściwej realizacji publicznego nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich niezbędne jest współdziałanie instytucji Państwa z organami samorządu zawodowego. Stąd propozycja, aby nadzór publiczny, realizowany przez nowo powołaną Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skoncentrowany był na minimalizacji ryzyka systemowego związanego z jednostkami zaufania publicznego – przy rozszerzeniu tej kategorii na nowe podmioty i objęciu nadzorem wszystkich firm audytorskich, które wykonały dla JZP choćby jedną czynność rewizji finansowej. Rada sugeruje, aby pozostawić Krajową Komisję Nadzoru, która nadzorowałaby pozostałe firmy i kategorie usług.

W swojej opinii samorząd zwraca także uwagę na nierówność, jaką wprowadziłoby objęcie nadzorem i opłatą roczną z tytułu nadzoru usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów: te same usługi wykonywane przed podmioty inne niż firmy audytorskie nie podlegałyby opłacie, nadzorowi czy standardom technicznym. Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę oferowaną przez te podmioty, tworząc sytuację nierównej konkurencji.

Uzupełnieniem całego systemu minimalizacji ryzyka systemowego byłoby wprowadzenie instytucji badania wspólnego, co pozwoli wykonywać badania JZP mniejszym firmom. Skutkiem obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach jest bowiem koncentracja tego rynku, a zdaniem samorządu proponowane w najnowszym projekcie zwiększenie obciążeń tylko przyśpieszy ten proces.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.


Nadzwyczajne posiedzenie KRBR ws. projektu nowelizacji

9 listopada 2018 r.

W piątek 9 listopada br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Członkowie Rady dyskutowali o poszczególnych punktach propozycji stanowiska samorządu, przygotowanej przez Komisję do opiniowania aktów prawnych.

Rada zobowiązała także Komisję ds. komunikacji do przedstawienia stanowiska samorządu resortowi finansów, a także upoważniła Komisję do prowadzenia rozmów konsultacyjnych z Ministerstwem.

Pierwsze komentarze KRBR o projekcie ustawy

6 listopada 2018 r.

Na łamach prasy pojawiły się pierwsze opinie władz samorządowych na temat proponowanych zmian uobr.

Wypowiedzi dla Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej udzielili p. Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR oraz Krzysztof Burnos, prezes KRBR.


Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

31 października 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

Informacja o projekcie została niezwłocznie opublikowana na stronie PIBR. Obecnie trwają prace nad stanowiskiem samorządu. Wszyscy biegli rewidenci mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie do projektu bezpośrednio do Biura PIBR na adres e-mailowy paulina.klimejko@pibr.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (środa).

W najbliższy piątek 9 listopada zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która ma na celu opracowanie oficjalnej opinii konsultacyjnej na temat zmian w ustawie.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl