Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2018 r.

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach zawiera wiele niepokojących rozwiązań. Jednym z najważniejszych jest zlikwidowanie Krajowej Komisji Nadzoru, a także radykalne ograniczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego. Wdrożenie tej regulacji byłoby niekonstytucyjnym zmniejszeniem kompetencji samorządu zawodowego z negatywnymi skutkami dla większości firm audytorskich, indywidualnych biegłych rewidentów, a także podmiotów badanych. Nadzór straci funkcję prewencyjną, wzrosną koszty audytu, a firmy audytorskie świadczące usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów będą działały w warunkach nierównej konkurencji z innymi podmiotami.

W tym kluczowym momencie ważne jest, aby środowisko biegłych rewidentów pokazało swoją jedność i zdecydowanie. To zadanie organów samorządu, ale także firm audytorskich. Dlatego zwracamy się do Państwa o poparcie najważniejszych postulatów samorządu poprzez odesłanie zgody na adres mailowy: listdosrodowiska@pibr.org.pl.

Pełny tekst zgłoszonych postulatów znajdą Państwo po zalogowaniu na panel FA lub BR.

Firmom audytorskim, które już wyraziły poparcie bardzo dziękujemy.

Radykalne zmiany są nieuzasadnione

13 grudnia 2018 r.

Mamy nadzieję, że uwagi zgłoszone przez Rządowe Centrum Legislacji nieco zastopują tempo prac nad nowelizacją – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Prezes ocenia projekt nowelizacji jednoznacznie negatywnie: „Podobnie jak RCL uważamy, że propozycja uderza w fundamenty samorządności”. Podkreśla także, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tak radykalnych zmian, a dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych, na które powołuje się Ministerstwo Finansów, są nietrafionym argumentem: postępowania oparte były na uchylonych już przepisach, a sprawy dotyczyły w większości osób niewykonujących zawodu, a zatem pozostawały bez wpływu na jakość badań. Warto też zwrócić uwagę, przypomina Krzysztof Burnos, że w uzasadnieniu MF nie znalazła się negatywna ocena rdzenia systemu kontroli jakości – Krajowej Komisji Nadzoru. Nie ma więc powodu, by zastępować ją nowo powstałą instytucją publiczną.

Prezes KRBR wskazuje również na nierówne traktowanie firm audytorskich, wynikające z objęcia nadzorem i opłatą także usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów. „Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę, tworząc nierówną konkurencję” - podsumowuje K. Burnos.

W wywiadzie krótko zaprezentowane są także postulaty samorządu dotyczące rozszerzenia kategorii JZP oraz upowszechnienia badania wspólnego. Zdaniem PIBR to drugie rozwiązanie zwiększyłoby niezależność audytora, a także jakość badania. Byłoby także odpowiedzią na wynikający z krótkiego okresu rotacji i restrykcyjnego zakazu świadczenia usług dodatkowych problem z dostępnością audytorów, którzy mogliby obsługiwać największe podmioty.

Całość wywiadu dostępna jest na stronach Rzeczpospolitej.


Upaństwowienie nadzoru nad audytem wbrew konstytucji

6 grudnia 2018 r.

Ministerialne plany zmniejszenia kompetencji samorządu krytykuje nawet Rządowe Centrum Legislacji, donosi Rzeczpospolita.

Dziennik zauważa, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia ustawowych kompetencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów spotkały się ze sprzeciwem, i to nie tylko samych audytorów. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie do MF wskazuje na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego uznające samorząd zawodowy za jedną z form decentralizacji administracji publicznej, i zarzuca resortowi, że ograniczenie kompetencji PIBR zostało niedostatecznie uzasadnione. RCL wytyka także liczne luki i niejasności w treści projektu – choćby zbyt ogólnie określone zadania PANA.

Rzeczpospolita przywołuje także opinię Konfederacji Lewiatan, która skrytykowała obliczanie opłaty z tytułu nadzoru od przychodów ze wszystkich usług, nie tylko z badania sprawozdań finansowych. Lewiatan wskazuje, że firmy audytorskie nie będą mogły w prosty sposób przerzucić tych opłat na swoich klientów.

Autor przedstawia także stanowisko samorządu, który proponuje, by wyłączyć z nadzoru usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów. PIBR zauważa, że takimi usługami zajmują się też inne osoby (prawnicy, doradcy podatkowi itd.). Objęcie nadzorem (i opłatami z tego tytułu) wyłącznie biegłych rewidentów tworzyłoby zatem sytuację nierównego traktowania różnych podmiotów wykonujących na rynku podobne usługi.

Artykułowi towarzyszy komentarz Józefa Króla, przewodniczącego KSD, który wyraża bardzo poważne wątpliwości, czy pozbawienie samorządu zawodowego funkcji nadzorczych jest zgodne z zapisami konstytucji. Zauważa także, że statystyki przytoczone w uzasadnieniu projektu dotyczą postępowań prowadzonych na podstawie uchylonej już ustawy.

Cały tekst dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.


Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi do projektu nowelizacji UoBR

5 grudnia 2018 r.

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

W pierwszym rzędzie zwraca uwagę, że projekt ingeruje w zagwarantowaną konstytucyjnie samodzielność samorządu zawodowego biegłych rewidentów. RCL, powołując się m.in. na orzecznictwo TK, podkreśla, że daleko idące ograniczenie kompetencji członków samorządu we wskazanym w uzasadnieniu celu wzmocnienia nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich wymaga pogłębionego uzasadnienia proporcjonalności przyjętych rozwiązań – a przedstawione w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych nie są wystarczającym uzasadnieniem.

RCL wskazuje również na niejasność założenia przez projektodawcę osiągnięcia celu w postaci wzmocnienia nadzoru publicznego, wskazując na ryzyko związane z okresem przejściowym – gdzie zakłada się start nowego organu z początkiem roku 2020, ale wcześniej uchyla się już możliwość prowadzenia nowych kontroli przez KKN. RCL przygląda się także instancyjności postępowania administracyjnego po utworzeniu PANA, zmianie trybu nakładania kar w postępowaniu dyscyplinarnym czy finansowaniu nowej instytucji. RCL w swojej opinii zgłasza także wiele innych szczegółowych zastrzeżeń.

Cały tekst dostępny jest na stronie RCL.

RCL publikuje stanowiska do projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach

30 listopada 2018 r.

W dniu 30 listopada br. RCL opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowisk.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony RCL, na której jest publikowany aktualny status prac nad zmianą ustawy.


Uzupełnienie stanowiska PIBR do projektu nowelizacji ustawy

27 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów uzupełnienie swojego stanowiska w sprawie  nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

KRBR zaproponowała odstąpienie od wymogu sporządzania w języku polskim dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości, dokumentacji klienta oraz akt badania, wskazując jednocześnie, iż w przypadku dokumentacji klienta oraz akt badania przepis mógłby przewidywać na obowiązek zapewnienia pisemnego tłumaczenia na język polski wyłącznie w sytuacjach:

  • gdy w trakcie inspekcji na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne danego dokumentu,
  • w których dokument lub określona grupa dokumentów stanowiłaby dowód w postępowaniu dowodowym.

Samorząd wskazuje, iż obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z dotychczasowych wymogów i praktyki, wzmocniony obowiązującym od 2017 r. art. 50 ustawy, służy firmie audytorskiej w celu zapewnienia świadczenia usług atestacyjnych wysokiej jakości. To firma audytorska korzysta z tego systemu i jego forma oraz język powinien uwzględniać potrzeby firmy audytorskiej w tym zakresie oraz wymagania klientów, na rzecz których świadczy usługi profesjonalne.

Dodatkowo wskazano, iż obowiązek utrzymywania dokumentacji klienta w języku polskim również w odniesieniu do usług atestacyjnych  innych niż badanie oraz usług pokrewnych stanowić będzie kolejne obciążenie kosztowe po stronie firm audytorskich, ponoszone bez uzasadnienia.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.

Samorząd o projekcie nowelizacji ustawy

14 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

KRBR za kluczową kwestię uznaje zmniejszanie ryzyka związanego z działalnością jednostek o znaczeniu systemowym dla państwa, jak również firm audytorskich, które na rzecz tych jednostek wykonywały jakąkolwiek czynność rewizji finansowej. Jednocześnie podkreśla zaś, że dla właściwej realizacji publicznego nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich niezbędne jest współdziałanie instytucji Państwa z organami samorządu zawodowego. Stąd propozycja, aby nadzór publiczny, realizowany przez nowo powołaną Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skoncentrowany był na minimalizacji ryzyka systemowego związanego z jednostkami zaufania publicznego – przy rozszerzeniu tej kategorii na nowe podmioty i objęciu nadzorem wszystkich firm audytorskich, które wykonały dla JZP choćby jedną czynność rewizji finansowej. Rada sugeruje, aby pozostawić Krajową Komisję Nadzoru, która nadzorowałaby pozostałe firmy i kategorie usług.

W swojej opinii samorząd zwraca także uwagę na nierówność, jaką wprowadziłoby objęcie nadzorem i opłatą roczną z tytułu nadzoru usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów: te same usługi wykonywane przed podmioty inne niż firmy audytorskie nie podlegałyby opłacie, nadzorowi czy standardom technicznym. Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę oferowaną przez te podmioty, tworząc sytuację nierównej konkurencji.

Uzupełnieniem całego systemu minimalizacji ryzyka systemowego byłoby wprowadzenie instytucji badania wspólnego, co pozwoli wykonywać badania JZP mniejszym firmom. Skutkiem obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach jest bowiem koncentracja tego rynku, a zdaniem samorządu proponowane w najnowszym projekcie zwiększenie obciążeń tylko przyśpieszy ten proces.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.


Nadzwyczajne posiedzenie KRBR ws. projektu nowelizacji

9 listopada 2018 r.

W piątek 9 listopada br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Członkowie Rady dyskutowali o poszczególnych punktach propozycji stanowiska samorządu, przygotowanej przez Komisję do opiniowania aktów prawnych.

Rada zobowiązała także Komisję ds. komunikacji do przedstawienia stanowiska samorządu resortowi finansów, a także upoważniła Komisję do prowadzenia rozmów konsultacyjnych z Ministerstwem.

Pierwsze komentarze KRBR o projekcie ustawy

6 listopada 2018 r.

Na łamach prasy pojawiły się pierwsze opinie władz samorządowych na temat proponowanych zmian uobr.

Wypowiedzi dla Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej udzielili p. Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR oraz Krzysztof Burnos, prezes KRBR.


Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

31 października 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

Informacja o projekcie została niezwłocznie opublikowana na stronie PIBR. Obecnie trwają prace nad stanowiskiem samorządu. Wszyscy biegli rewidenci mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie do projektu bezpośrednio do Biura PIBR na adres e-mailowy paulina.klimejko@pibr.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (środa).

W najbliższy piątek 9 listopada zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która ma na celu opracowanie oficjalnej opinii konsultacyjnej na temat zmian w ustawie.


Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl