KNF zwraca uwagę na szczególne obszary ryzyka przy badaniu banków

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina biegłym rewidentom o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na obszary ryzyka podczas badania sprawozdań finansowych banków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi rekomendacji KNF.

10 marca 2017

W związku z trwającymi badaniami sprawozdań finansowych banków oraz w świetle obecnej sytuacji rynkowej i zdarzeń związanych z jednostkami sektora bankowego, przypominamy biegłym rewidentom o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na obszary ryzyka, związane z działalnością banków. Do ryzyk związanych z działalnością kredytowo-pożyczkową należy również ryzyko niepoprawnej wyceny wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych - zarówno na etapie udzielania kredytów, jak i procesu monitorowania wartości zabezpieczeń. Jakość procesów związanych z weryfikacją oraz monitorowaniem i aktualizacją – w przypadkach tego wymagających – wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowych ma istotny wpływ na poziom ryzyka kredytowego. Znajduje to również odzwierciedlenie w wielkości odpisów aktualizujących.

Pomocne może okazać się w tym względzie także pismo skierowane przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do Zarządów banków komercyjnych i banków spółdzielczych, w którym KNF identyfikuje szczególne obszary ryzyka przy badaniu sprawozdań banków. Zachęcamy biegłych rewidentów do zwrócenia się do banków, z którymi współpracują, z prośbą o udostępnienie treści tego pisma oraz zapoznania się z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacjami:

- Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
- Rekomendacja J, dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

Międzynarodowe standardy badania obowiązkowe dla JZP

Przypominamy, że biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe banków za rok 2016, będących jednostkami zainteresowania publicznego, zobowiązani są stosować nowe standardy zawodowe. Podczas badania, w tym szacowania ryzyk i reakcji na zidentyfikowane ryzyka, powinny zostać uwzględnione w szczególności następujące standardy:


- KSRF 240 – „Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw”,
- KSRF 315 (zmieniony) – „Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia”,
- KSRF 500 – „Dowody badania” – w zakresie informacji przygotowanych z udziałem eksperta powołanego przez kierownictwo, które mają być wykorzystane jako dowody badania,
- KSRF 540 – „Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień”,
- KSRF 620 – „Korzystanie z wyników prac eksperta powołanego przez biegłego rewidenta”.

Pomocne materiały:

- Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie,
- Rekomendacja J, dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach,
- Uchwała KRBR nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl