Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:13, 27.01.2023 r.

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan
Prezes KRBR
27 maja 2019

Praktyczne przykłady sprawozdań w wyszukiwarce i stabilne źródło KSB

W kwietniu i maju 2019 r. KNA zatwierdziła kluczowe regulacje dotyczące Krajowych Standardów Badania (KSB): uchwałę KRBR 3430/52a/2019 z 21 marca 2019 r. i uchwałę KRBR 3589/54/2019 z 7 maja 2019 r.

Platforma KSB

Celem przyjęcia tej pierwszej uchwały było stworzenie stabilnego, zunifikowanego źródła KSB, które obejmie wszystkie obowiązujące standardy i tym samym ułatwi biegłym rewidentom ich stosowanie. Uchwała wprowadziła także tłumaczenie standardów według jednolitych zasad. W przyszłości wszelkie zmiany w KSB będą wymagać jedynie modyfikacji poszczególnych jednostek redakcyjnych – paragrafów czy załączników – uchwały 3430/52a/2019.   

Przyjęcie takiej jednolitej platformy czy źródła KSB wymagało dokonania zmian w uchwałach funkcjonujących już w obrocie prawnym. Standardy i przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przyjęte uchwałą KRBR 2039/37a/2018 z 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz standardy przyjęte uchwałą KRBR 2997/49a/2019 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)) zostały wprowadzone do uchwały 3430/52a/2019 w niezmienionym brzmieniu. Pozostałe KSB stosowane dotychczas na podstawie uchwały KRBR 2041/37a/2018 z 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu zostały wprowadzone do uchwały 3430/52a/2019 w najbardziej aktualnym brzmieniu standardów międzynarodowych i po ujednoliceniu ich tłumaczenia.

Wejście w życie uchwały 3430/52a/2019 nastąpiło 17 kwietnia 2019 r., a zatem w okresie badań sprawozdań finansowych m.in. za rok 2018. Dlatego też KRBR podjęła uchwałę 3589/54/2019 z 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 3430/52a/2019, którą KNA zatwierdziła 13 maja 2019 r. Celem tej zmiany było zapewnienie akceptacji umieszczania w sprawozdaniach z badania sporządzonych od 17 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. odwołań do uchylonej uchwały KRBR 2039/37a/2018. Jeżeli więc biegły rewident sporządzając sprawozdanie z badania w tym okresie odwołał się do tej uchylonej uchwały, zapisy uchwały 3589/54/2019 powodują, że to odwołanie traktowane będzie jako odwołanie do obowiązujących standardów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały 3430/52a/2019.

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2020 r. do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2019 r. lub później, jak również za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, zastosowanie będą miały wyłącznie KSB przyjęte uchwałą 3430/52a/2019.

Przykłady w wyszukiwarce

Pomimo licznych informacji na temat zmian w regulacjach dotyczących KSB publikowanych na stronie internetowej i przesyłanych bezpośrednio na skrzynki mailowe biegłych rewidentów, pojawiły się sygnały o potrzebie dodatkowego wsparcia w tym okresie przejściowym. Aby więc ułatwić biegłym rewidentom pokonanie tych trudności, zostały opracowane praktyczne przykłady sprawozdań z badania, uwzględniające zmiany w regulacjach KSB wynikające z wymienionych wyżej uchwał. Umieściliśmy je w Wyszukiwarce standardów, dostępnej na stronie PIBR.

Przygotowując przykłady oparliśmy się na tych, które stanowią załączniki do aktualnie obowiązującej uchwały nr 3430/52a/2019 oraz na praktycznych rozwiązaniach znanych biegłym rewidentom z Alertu Specjalnego - Badanie za 2018 r.

Opracowano po cztery przykłady na każdy z dwóch wariantów:

  • gdy biegły rewident nie podejmie decyzji o wcześniejszym zastosowaniu wszystkich KSB przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019,
  • gdy podejmie decyzję o zastosowaniu począwszy od 17 kwietnia 2019 r., czyli od dnia zatwierdzenia przez KNA uchwały nr 3430/52a/2019, wszystkich KSB przyjętych tą uchwałą.

Przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie

Dzień bilansowy: 31.12.2018 r.

Badanie niezakończone do dnia 16.04.2019 r.

i następnie Praktyczne przykłady sprawozdań z badania

Jestem przekonana, że przygotowane narzędzia i opracowania, a przede wszystkim przyjęcie stabilnej i jednolitej platformy KSB znacząco usprawnią pracę wszystkim członkom samorządu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl